O nás

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
je situovaný v pohraničnom mestečku , len 7 km od českého mesta
Hodonín.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia.Predmet činností:
  • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest
  • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – špecializované zariadenie, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest
  • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – zariadenie pre seniorov, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest

Cieľovou skupinou sú:

  1. Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby /zariadenie pre seniorov/
  2. Dospelé osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa / domov sociálnych služieb/
  3. Fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba a iné druhy demencie /špecializované zariadenie/

Cenník za poskytovanú sociálnu službu sa odvíja od aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí  v  súlade s § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby sú čakatelia na poskytovanie sociálnej služby zaevidovaní modrým písmom a čakatelia na poskytovanie sociálnej služby bezodkladne červeným písmom.


DD a DSS pre dospelých Holíč  eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1. Evidencia čakateľov do domova sociálnych služieb

2. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia s Alzheimerovou demenciou

3. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia

4. Evidencia čakateľov do zariadenia pre seniorov

Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii čakateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia. Ak sa bez vážneho dôvodu (napr. ochorenia, hospitalizácie) nedostaví, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v evidencii bezodkladných čakateľov a medzičasom mu je začatá poskytovaná sociálna služba v inom zariadení sociálnych služieb, pošle mu vedúca sociálneho úseku výzvu, či má naďalej záujem, aby jeho žiadosť bola naďalej vedená v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že má aj naďalej  záujem, jeho žiadosť je preradená do bežnej evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, pričom sa jeho situácia  zmenila tak, že potrebuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, je jeho žiadosť preradená do evidencie bezodkladných čakateľov podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
Strategická vízia, poslanie, plán poskytovaných sociálnych
služieb a ciele kvality DD a DSS pre dospelých Holíč

Našou strategickou víziou je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytujeme služby pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako domov sociálnych služieb (DSS) poskytujeme služby pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako špecializované zariadenie poskytujeme služby ambulantnou a pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova demencia a Parkinsonova choroba.

V špecializovanom zariadení poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie,  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame  podmienky na úschovu cenných vecí.

Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.

Riadi sa týmito zásadami:

Náš prijímateľ sociálnej služby je najvyššou prioritou pri všetkých činnostiach organizácie. Istotou prijímateľa sociálnej služby i našou istotou je uspokojovanie jeho  potrieb. Kvalita poskytovaných služieb je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti organizácie. Poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s prijímateľmi sociálnej služby nás s nimi spája a vzájomne posilňuje naše vzťahy. Pri spolupráci si vzájomne dôverujeme a dodržiavame etické zásady. Zdravotná bezpečnosť je najvyššou prioritou pri poskytovaní sociálnych služieb.Starostlivosť o zamestnancov, o ich odborný rast a sústavné vzdelávanie je našou prioritou. Transparentné vzájomné vzťahy na pracovisku vytvárajú potrebnú, príjemnú a tvorivú atmosféru k práci.


Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality

Ciele kvality

  • Zabezpečiť a dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca  a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v termíne do 31.12.2019.
  • V priebehu roku 2020 sa zapojiť do národného programu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb -podpora transformačných tímov“ a zároveň vypracovať transformačný plán pre odsúhlasenie MPSVR SR do 31.12.2022.
  • Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 05.10.2020.
  • Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11.2021.


v Holíči, 28.06.2019

Ing. Vacová Daniela  
riaditeľkaOrganizačná štruktúra:

Organizačná štruktúra - dokument
Organizačná štruktúra - graf


Legislatíva - Zákon č. 448/2008 Z.z.


Aktuality z Domova