O nás

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
je situovaný v pohraničnom mestečku , len 7 km od českého mesta
Hodonín.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia.Predmet činností:
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – špecializované zariadenie, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – zariadenie pre seniorov, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest

Cieľovou skupinou sú:

 1. Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby /zariadenie pre seniorov/
 2. Dospelé osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa / domov sociálnych služieb/
 3. Fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba a iné druhy demencie /špecializované zariadenie/

Cenník za poskytovanú sociálnu službu sa odvíja od aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poriadia žiadateľov v evidencia žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí v súlade s § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie žiadateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencie žiadateľov o bezodkladné prijatie.


DD a DSS pre dospelých Holíč eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vporadovníkoch čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb apodľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1. Evidencia žiadateľov do domova sociálnych služieb

2. Evidencia žiadateľov do špecializovaného zariadenie s Alzheimerovou demenciou

3. Evidencia žiadateľov do zariadenia pre seniorov


Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii žiadateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia a bez vážneho dôvodu( napr. ochorenie, hospitalizácia) sa nedostaví, potom je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii žiadateľov.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený evidencii bezodkladných žiadateľov v zmysle §8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a medzičasom je mu začatá poskytovaná sociálna služba v inom zariadení sociálnych služieb, pošle mu vedúca sociálneho úseku výzvu, či má naďalej záujem, aby jeho žiadosť bola naďalej vedená v evidencii žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že má aj naďalej záujem, jeho žiadosť je preradená do bežnej evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa dátumu zaevidovania žiadosti do evidencie žiadateľov v zariadení sociálnych služieb.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v bežnej evidencii žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, pričom sa jeho situácia zmenila tak, že potrebuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, je jeho žiadosť v poradí vyznačená červenou farbou.


Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
Strategická vízia, poslanie, plán poskytovaných sociálnych
služieb a ciele kvality DD a DSS pre dospelých Holíč

Našou strategickou víziou je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.
Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytujeme služby pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako domov sociálnych služieb (DSS) poskytujeme služby pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
V domove sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako špecializované zariadenie poskytujeme služby ambulantnou a pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova demencia a Parkinsonova choroba.
V špecializovanom zariadení poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie. Riadi sa týmito zásadami:
Náš prijímateľ sociálnej služby je najvyššou prioritou pri všetkých činnostiach organizácie.
Istotou prijímateľa sociálnej služby i našou istotou je uspokojovanie jeho potrieb. Kvalita poskytovaných služieb je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti organizácie. Poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s prijímateľmi sociálnej služby nás s nimi spája a vzájomne posilňuje naše vzťahy. Pri spolupráci si vzájomne dôverujeme a dodržiavame etické zásady. Zdravotná bezpečnosť je najvyššou prioritou pri poskytovaní sociálnych služieb. Starostlivosť o zamestnancov, o ich odborný rast a sústavné vzdelávanie je našou prioritou.
Transparentné vzájomné vzťahy na pracovisku vytvárajú potrebnú, príjemnú a tvorivú atmosféru k práci.


Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality

Ciele kvality

 • Zabezpečiť a dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v termíne do 31.12.2019.
 • Splniť a dodržiavať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby pre účely hodnotenia MPSVR SR v zmysle prílohy č. 2 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych služieb v platnom znení v termíne do 31.08.2019.
 • Vypracovať transformačný plán zariadenia do 31.08.2015 a zabezpečiť jeho plnenie v súlade s časovým harmonogramom v termíne do roku 2020.
 • Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 05.10.2020.
 • Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11. 2021.


v Holíči, 02.01. 2019

Ing. Vacová Daniela  
riaditeľka