O nás

Podporte nás – 2% daneDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je situovaný v pohraničnom mestečku , len 7 km od českého mesta Hodonín.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia.Predmet činností:
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 97 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – špecializované zariadenie, celoročná forma pobytu, kapacita 28 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – zariadenie pre seniorov, celoročná forma pobytu, kapacita 37 miest

Cieľovou skupinou sú:

 1. Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby /zariadenie pre seniorov/
 2. Dospelé osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa / domov sociálnych služieb/
 3. Fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba a iné druhy demencie /špecializované zariadenie/

Úhrada za sociálnu službu

Cenu poskytovanej sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/214 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (www. trnava-vuc.sk).
Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poriadia žiadateľov v evidencii čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí v súlade s § 7 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto.
V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov o bezodkladné prijatie.
DD a DSS pre dospelých Holíč eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov o poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 1. Evidencia čakateľov do domova sociálnych služieb
 2. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenie s Alzheimerovou demenciou
 3. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia okrem Alzheimerovej demencie a stareckej demencie
 4. Evidencia čakateľov do zariadenia pre seniorov

Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii čakateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia a bez vážneho dôvodu( napr. ochorenie, hospitalizácia) sa nedostaví, potom je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii čakateľov.
Politika a ciele kvality, poslanie DD a DSS pre dospelých Holíč

Politika kvality predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.
Politika kvality sa riadi týmito zásadami:   
Náš prijímateľ sociálnej služby je najvyššou prioritou pri všetkých činnostiach organizácie.
Istotou prijímateľa sociálnej služby i našou istotou je uspokojovanie jeho  potrieb.
Kvalita poskytovaných služieb je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti organizácie.
Poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s prijímateľmi sociálnej služby nás s nimi spája a vzájomne posilňuje naše vzťahy.
Pri spolupráci si vzájomne dôverujeme a dodržiavame etické zásady.
Zdravotná bezpečnosť je najvyššou prioritou pri poskytovaní sociálnych služieb.
Starostlivosť o zamestnancov, o ich odborný rast a sústavné vzdelávanie je našou prioritou.
Transparentné vzájomné vzťahy na pracovisku vytvárajú potrebnú, príjemnú a tvorivú atmosféru k práci.Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality


Našim poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.
Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.Ciele kvality

 • Vypracovať nové hodnotenie zamestnancov v module Zamestnanci PC Cygnus a zaviesť ho do praxe v termíne do 30.05.2016.
 • Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 21.11.2016.
 • Zvýšiť informovanosť príbuzných a ich spoluúčasť na starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby do decembra 2016.
 • Zabezpečiť a dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca  a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v termíne do 31.12.2017.
 • Splniť a dodržiavať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle prílohy č. 2 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych služieb v platnom znení v termíne do 31.12.2017.
 • Vypracovať transformačný plán zariadenia do 31.08.2015 a zabezpečiť jeho plnenie v súlade s časovým harmonogramom v termíne do roku 2020.
 • Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 05.10.2020.


v Holíči, 14.01.2016

Ing. Vacová Daniela  
riaditeľka
Aktuality z Domova

04.12.2017

08.11.2017

03.10.2017