O nás

Dotazník spokojnostiProsíme rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia o vyplnenie Dotazníka spokojnosti s poskytovanými službami.

Odkaz na dotazník


Ďakujeme za spoluprácu.
AKTUÁLNE OZNAMYZÁKAZ NÁVŠTEV


Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v meste Skalica sú dočasne ZAKÁZANÉ VŠETKY NÁVŠTEVY, a to od 17.09.2020 do odvolania.
UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ OD 11.08.2020


PSS majú umožnené vychádzky denne 1 krát po dobu maximálne 1,5 hodiny. PSS môžu odísť na dovolenku a samostatne si taktiež môžu vybaviť úradné záležitosti, prípadne lekárske ošetrenie/vyšetrenie, ak to umožňuje ich zdravotný stav. Príbuzní, u ktorých sa PSS počas dovolenky bude zdržiavať, sú povinní pred odchodom PSS na dovolenku vyplniť Čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Po návrate PSS z dovolenky sú povinní vyplniť Čestné prehlásenie o mieste pobytu PSS počas dovolenky. Návštevy PSS naďalej prebiehajú vo vonkajších priestoroch nášho zariadenia v trvaní maximálne 60 minút. Na návštevu je potrebné sa objednať dopredu. Objednať sa môžete aj viackrát počas jedného týždňa, ak bude voľný termín návštevy. Návštevy sa konajú len za priaznivého počasia a dobrého zdravotného stavu PSS. Zariadenie si vyhradzuje právo návštevu zrušiť v prípade, že počasie je nepriaznivé, prípadne zdravotný stav PSS neumožňuje návštevu prijať.
Návštevy sú možné len za dodržania hygienických a epidemiologických opatrení – prekrytie dýchacích ciest rúškom, dezinfekcia rúk, dezinfekcia priestorov po návšteve. Zariadenie si vymedzuje právo neumožniť vstup návštevám so zvýšenou telesnou teplotou a/alebo príznakmi respiračného ochorenia, ako aj návštevám, ktoré sa ostatných 14 dní zdržiavali v regiónoch so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19. Všetci návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka.
OZNAM – NÁVŠTEVY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V rámci 1 fázy plánu uvoľňovania opatrení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR informujeme o podmienkach návštev Vašich blízkych výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia, v čase určenom po telefonickej dohode návštevníka s povereným zamestnancom zariadenia. S platnosťou od 8.6.2020 do odvolania.

Určené dni a časy návštev:

 • termín návštevy je potrebné dohodnúť telefonicky na t.č. 034/ 668 24 34, sociálne oddelenie (v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.)
 • denne v čase 10:00-18:30 hod. vo vonkajších priestoroch zariadenia (10:00-11:00 hod., 11:30-12:30 hod., 13:00-14:00 hod., 14.30-15:30 hod., 16:00-17:00 hod., 17:30-18:30 hod.)
 • dĺžka návštevy max. 1 hodinu
 • počet návštevníkov max. tri dospelé osoby
 • frekvencia návštev u jedného prijímateľa sociálnej služby: jedenkrát týždenne
 • návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
 • podrobí sa meraniu telesnej teploty a dezinfekcii rúk
 • vyplní Čestné prehlásenie návštevníka
 • návštevy prijímateľov sociálnej služby pripútaných na lôžko sa dohodnú individuálne

Neohlásené návštevy nebudú mať umožnený vstup do zariadenia!


Veci pre PSS je možné priniesť počas dohodnutých návštev, prípadne poslať poštou.

Prosíme Vás, aby ste pravidlá rešpektovali a boli trpezliví. Ďakujeme.
OZNAM
Na základe nariadenia vlády SR o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, prosíme rodinných príslušníkov, aby platby za pobyt svojich blízkych realizovali prevodom na účet zariadenia. O potrebnej výške sumy na úhradu sa prosím informujte telefonicky na č. tel.: 034/668 24 34 u sociálnych pracovníčok Mgr. Herákovej alebo Mgr. Podhradskej.

č. účtu pre platby: VÚB, a.s. SK10 0200 0000 0029 8441 5354

- do poznámky uviesť meno osoby, ktorej sa to týka – klienta


Tlačivá pre zamestnancov - prekážky v práci
SPOJENIE CEZ SKYPE

ponúkame Vám možnosť kontaktovať Vašich blízkych, ktorí sú umiestnení v našom zariadení prostredníctvom spojenia cez SKYPE - videohovoru. Spojenie je možné v pracovné dni, po vzájomnej dohode.

 • užívateľské meno /vyhľadávanie/:
 • DD a DSS Holič

Bližšie inštrukcie Vám budú podané na:

 • e-mail: andrea.jurkovicova@domov-holic.sk
 • tel. kontakt: 0346682434 / Mgr. Jurkovičová


Krízový plán DD a DSS pre dospelých v prípade ochorenia COVID-19
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
je situovaný v pohraničnom mestečku , len 7 km od českého mesta
Hodonín.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia.Predmet činností:
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – špecializované zariadenie, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – zariadenie pre seniorov, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest

Cieľovou skupinou sú:

 1. Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby /zariadenie pre seniorov/
 2. Dospelé osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa / domov sociálnych služieb/
 3. Fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba a iné druhy demencie /špecializované zariadenie/

Cenník za poskytovanú sociálnu službu sa odvíja od aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí  v  súlade s § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby sú čakatelia na poskytovanie sociálnej služby zaevidovaní modrým písmom a čakatelia na poskytovanie sociálnej služby bezodkladne červeným písmom.


DD a DSS pre dospelých Holíč  eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1. Evidencia čakateľov do domova sociálnych služieb

2. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia s Alzheimerovou demenciou

3. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia

4. Evidencia čakateľov do zariadenia pre seniorov

Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii čakateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia. Ak sa bez vážneho dôvodu (napr. ochorenia, hospitalizácie) nedostaví, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v evidencii bezodkladných čakateľov a medzičasom mu je začatá poskytovaná sociálna služba v inom zariadení sociálnych služieb, pošle mu vedúca sociálneho úseku výzvu, či má naďalej záujem, aby jeho žiadosť bola naďalej vedená v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že má aj naďalej  záujem, jeho žiadosť je preradená do bežnej evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, pričom sa jeho situácia  zmenila tak, že potrebuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, je jeho žiadosť preradená do evidencie bezodkladných čakateľov podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
Strategická vízia, poslanie, plán poskytovaných sociálnych služieb
a ciele kvality DD a DSS pre dospelých Holíč

Našou strategickou víziou je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytuje služby pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako domov sociálnych služieb (DSS) poskytuje služby pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako špecializované zariadenie poskytuje služby ambulantnou a pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova demencia a Parkinsonova choroba.

V špecializovanom zariadení poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame  podmienky na úschovu cenných vecí.
Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.


Riadi sa týmito zásadami:
uspokojovanie potrieb prijímateľov sociálnej služby má prednosť pred ostatnými cieľmi organizácie
poskytovanie sociálnych služieb s maximálnym ohľadom na zdravotnú bezpečnosť všetkých zúčastnených strán
poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s nimi
vytváranie prostredia dôvery a bezpečia
dodržiavanie etických zásad pri poskytovaní sociálnych služieb
transparentnosť vzťahov na pracovisku ako základ pre vznik príjemnej a tvorivej atmosféry k práci
starostlivosť o zamestnancov, ich odborný rast a sústavné vzdelávanie
vytváranie konkurencieschopnosti organizácie prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb


Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality

Ciele kvality

Uzatvoriť Zmluvy so zdravotnými poisťovňami za účelom úhrady ošetrovateľskej starostlivosti  pre prijímateľov sociálnej služby v termíne do 31.08.2020.

Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 05.10.2020.

Pripraviť programy zamerané na sociálnu inklúziu prijímateľov sociálnej služby a prepojenie poskytovaných služieb s komunitnými službami do 31. 12. 2020.

Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11.2021.

Pripraviť podmienky na zapojenie sa do národného programu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb -podpora transformačných tímov“ MPSVR SR do 31.12.2021

Podporiť celkové zdravie zamestnancov DD a DSS pre dospelých v Holíči, so špecifickým zameraním na prevenciu syndrómu vyhorenia do 31. 12. 2023.

v Holíči, 17.02.2020

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD
riaditeľkaOrganizačná štruktúra:

Organizačná štruktúra - dokument
Organizačná štruktúra - graf


Legislatíva - Zákon č. 448/2008 Z.z.


Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...