Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, alebo

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

Poskytuje
Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Zabezpečuje záujmová činnosť

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov


Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Zákon 448 - Pracovné znenie - 2014 (pdf)
Stiahnuť súbor (1.79 MB)


Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...