Špecializované zariadenie

Postup pri vybavovaní žiadosti do špecializovaného zariadenia

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Dokumenty na stiahnutie


Aktuality z Domova

09.08.2019

Boli sme na výlete

Výlet za históriou do Kopčian...