Špecializované zariadenie

Postup pri vybavovaní žiadosti do špecializovaného zariadenia

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.

2. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Domov vám to príde poštou.

3. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: DSS a špec žiadosť o posúdenie odkázanosti.pdf (pdf)
Stiahnuť súbor (101 kB )

Názov súboru: Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby.pdf (pdf)
Stiahnuť súbor (069 kB )