Metódy a postupy

Používané metódy a postupyMetóda je spôsob prostredníctvom ktorého sa dosahuje vytýčený cieľ sociálnej intervencie (rozhovor, pozorovanie, aktivácia, rozličné terapie). Je to spôsob, ktorým sa analyzuje a rieši sociálny problém jednotlivca, skupiny, komunity. Technika je bližší návod, ako zvolenú metódu dosiahnutiu cieľa použiť, alebo ako metódu prispôsobiť tak, aby čo najlepšie zodpovedala potrebám konkrétnej osoby, skupiny.V rámci postupov uplatňovania odborných, obslužných a ďalších činností vykonávaných v rámci sociálnych služieb sa využívajú konkrétne metódy a techniky pomáhajúcich disciplín.


Sociálne služby v zariadení sú poskytované formou vykonávania odborných, obslužných a ďalších činností. Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania zariadenia, zamestnanci pri svojej činnosti využívajú poznatky v oblasti metód sociálnej práce. V zmysle §2 ods. 5 zákona o sociálnych službách je sociálna služba vykonávaná najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Následne je v §7 zákona definovaná povinnosť poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni. Zariadenie má spracované jednotlivé napĺňanie požiadaviek vymedzených v príslušných indikátoroch. na úrovni jednotlivých procesov, organizačných smerníc, metodických pokynov a postupov.V rámci procesu opatrovania sú používané metódy, techniky a postupy zhrnuté v nasledovných dokumentoch:

* Príručka a k opatrovateľskému procesu - Dodržiavanie metód, techník a postupov v opatrovateľskom procese

* Metodická príručka k čiarovým kódom denných opatrovateľských výkonov

* Plán starostlivosti PSS

* Individuálny plán - želania a potreby PSS
V rámci procesu ošetrovania sú používané metódy, techniky a postupy zhrnuté v nasledovných dokumentoch:

• Príručka k ošetrovateľskému procesu - dodržiavanie postupov, metód, techník

v ošetrovateľskom procese

• Metodická príručka k čiarovým kódom ošetrovateľských výkonov

• Štandardy ošetrovateľských výkonov
V rámci procesu pracovnej terapie a záujmovej činnosti sú používané metódy, techniky a postupy zhrnuté v nasledovných dokumentoch:

* Príručka k procesu pracovnej terapie a záujmovej činnosti - popis vykonávaných terapií na úseku PT a ZČ

* Metodická príručka k inkluzívnemu dobrovoľníctvu v DD a DSS pre dospelých Holíč

* OS č. 06 - Individuálny plán PSS
V rámci procesu základného sociálneho poradenstva sú používané metódy, techniky a postupy zhrnuté v nasledovnom dokumente:


* Metodická príručka základného sociálneho poradenstva
Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...