Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

V domove sociálnych služieb sa

a, Poskytuje
b, Zabezpečuje

c, Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Táto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Zákon 448 - Pracovné znenie - 2014 (pdf)
Stiahnuť súbor (1.79 MB)


Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...