O nás

AKTUÁLNE OZNAMY
Milí príbuzní a priatelia,

Vašich blízkych môžete v DD a DSS pre dospelých v Holíči opätovne navštíviť od 03. mája 2021 a to za nasledujúcich podmienok:

 • na návštevu je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky u Mgr. Jurkovičovej na čísle 034/668 24 34 a to v čase od 10,00-11,30 hod. a od 13,00-14,30 hod.
 • návštevy sa konajú denne v čase od 10:00 do 18:30 (posledná návšteva začína 17:30)
 • návštevy prebiehajú v exteriéri, teda len za pekného počasia
 • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
 • dĺžka návštevy je 60 minút
 • pred návštevou sa musíte preukázať negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín)
 • počas celej návštevy je nutné riadne používanie respirátora FFP2 (prekrytie úst aj nosa)
 • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
 • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
 • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka
 • počas návštevy je potrebné sa zdržiavať vo vyhradenom priestore, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a hygienické opatrenia
 • počas návštevy je zakázaná konzumácia jedál a nápojov

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.
SPOJENIE CEZ SKYPE

ponúkame Vám možnosť kontaktovať Vašich blízkych, ktorí sú umiestnení v našom zariadení prostredníctvom spojenia cez SKYPE - videohovoru. Spojenie je možné v pracovné dni, po vzájomnej dohode.

 • užívateľské meno /vyhľadávanie/:
 • DD a DSS Holič

Bližšie inštrukcie Vám budú podané na:

 • e-mail: andrea.jurkovicova@domov-holic.sk
 • tel. kontakt: 0346682434 / Mgr. JurkovičováOZNAM
Na základe nariadenia vlády SR o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, prosíme rodinných príslušníkov, aby platby za pobyt svojich blízkych realizovali prevodom na účet zariadenia. O potrebnej výške sumy na úhradu sa prosím informujte telefonicky na č. tel.: 034/668 24 34 u sociálnych pracovníčok Mgr. Herákovej alebo Mgr. Podhradskej.

č. účtu pre platby: VÚB, a.s. SK10 0200 0000 0029 8441 5354

- do poznámky uviesť meno osoby, ktorej sa to týka – klienta


Tlačivá pre zamestnancov - prekážky v práciKrízový plán DD a DSS pre dospelých v prípade ochorenia COVID-19
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
je situovaný v pohraničnom mestečku , len 7 km od českého mesta
Hodonín.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jej rozpočtová organizácia.Predmet činností:
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – špecializované zariadenie, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest
 • Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – zariadenie pre seniorov, celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest

Cieľovou skupinou sú:

 1. Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby /zariadenie pre seniorov/
 2. Dospelé osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa / domov sociálnych služieb/
 3. Fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba a iné druhy demencie /špecializované zariadenie/

Cenník za poskytovanú sociálnu službu sa odvíja od aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
Podrobnosti vedenia evidencie čakateľov o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby

DD a DSS pre dospelých Holíč zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou sú žiadatelia, ktorí  v  súlade s § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie vážne ohrozené alebo ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby sú čakatelia na poskytovanie sociálnej služby zaevidovaní modrým písmom a čakatelia na poskytovanie sociálnej služby bezodkladne červeným písmom.


DD a DSS pre dospelých Holíč  eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1. Evidencia čakateľov do domova sociálnych služieb

2. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia s Alzheimerovou demenciou

3. Evidencia čakateľov do špecializovaného zariadenia

4. Evidencia čakateľov do zariadenia pre seniorov

Pokiaľ žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je v evidencii čakateľov na prvom mieste, je pozvaný k nástupu do zariadenia. Ak sa bez vážneho dôvodu (napr. ochorenia, hospitalizácie) nedostaví, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v evidencii bezodkladných čakateľov a medzičasom mu je začatá poskytovaná sociálna služba v inom zariadení sociálnych služieb, pošle mu vedúca sociálneho úseku výzvu, či má naďalej záujem, aby jeho žiadosť bola naďalej vedená v evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že má aj naďalej  záujem, jeho žiadosť je preradená do bežnej evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


V prípade, ak žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradený v bežnej evidencii čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, pričom sa jeho situácia  zmenila tak, že potrebuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, je jeho žiadosť preradená do evidencie bezodkladných čakateľov podľa dátumu prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.


Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
Strategická vízia, poslanie, plán poskytovaných sociálnych služieb
a ciele kvality DD a DSS pre dospelých Holíč

Našou strategickou víziou je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytuje služby pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako domov sociálnych služieb (DSS) poskytuje služby pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako špecializované zariadenie poskytuje služby ambulantnou a pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova demencia a Parkinsonova choroba.

V špecializovanom zariadení poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame  podmienky na úschovu cenných vecí.
Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.


Riadi sa týmito zásadami:
uspokojovanie potrieb prijímateľov sociálnej služby má prednosť pred ostatnými cieľmi organizácie
poskytovanie sociálnych služieb s maximálnym ohľadom na zdravotnú bezpečnosť všetkých zúčastnených strán
poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s nimi
vytváranie prostredia dôvery a bezpečia
dodržiavanie etických zásad pri poskytovaní sociálnych služieb
transparentnosť vzťahov na pracovisku ako základ pre vznik príjemnej a tvorivej atmosféry k práci
starostlivosť o zamestnancov, ich odborný rast a sústavné vzdelávanie
vytváranie konkurencieschopnosti organizácie prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb


Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality

Ciele kvality

Uzatvoriť Zmluvy so zdravotnými poisťovňami za účelom úhrady ošetrovateľskej starostlivosti  pre prijímateľov sociálnej služby v termíne do 31.08.2020.

Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 05.10.2020.

Pripraviť programy zamerané na sociálnu inklúziu prijímateľov sociálnej služby a prepojenie poskytovaných služieb s komunitnými službami do 31. 12. 2020.

Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11.2021.

Pripraviť podmienky na zapojenie sa do národného programu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb -podpora transformačných tímov“ MPSVR SR do 31.12.2021

Podporiť celkové zdravie zamestnancov DD a DSS pre dospelých v Holíči, so špecifickým zameraním na prevenciu syndrómu vyhorenia do 31. 12. 2023.

v Holíči, 17.02.2020

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD
riaditeľkaOrganizačná štruktúra:

Organizačná štruktúra - dokument
Organizačná štruktúra - graf


Legislatíva - Zákon č. 448/2008 Z.z.


Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...