Časté otázky a odpovede

Kde nájdem poradovník?

Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby

vytvorené: 30.04.2019

Podľa akých predpisov a pokynov sa riadi DDaDSS v Holíči?

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči sa riadi a koná podľa

- zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
VZN č.30/214 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
- Zákon č. 211/2000 /Infozákon/ Z.z v znení neskorších predpisov / / všetko bude na stiahnutie/

vytvorené: 10.06.2012

Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadostí?

Postup pri vybavovaní žiadostí nájdete v nasledujúcich sekcii žiadosť. Potrebnú žiadosť si môžete vybrať z lavého menu v položke "Žiadosť".

Dostupné online žiadosti:

zariadenie pre seniorov
domov sociálnych služieb
špecializované zariadenia


vytvorené: 02.07.2009

<< na začiatok  < predošlá    1    nasledujúca >  na koniec >>

Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...