Podľa akých predpisov a pokynov sa riadi DDaDSS v Holíči?

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči sa riadi a koná podľa

- zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
VZN č.30/214 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
- Zákon č. 211/2000 /Infozákon/ Z.z v znení neskorších predpisov / / všetko bude na stiahnutie/


Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...